"Te Suomen Tyttäret! -- -- Te olette meidän sukumme ihana puolisko. Teille on Jumala andanut sen kaunihin muodon ja sen sydämmen lembeyden, jonga kautta te woitte, jos te ymmärtäwäiset olette, aiwan paljon waikutta meidän tykönämme. Käyttäkät nämät Luojan hywät lahjat Hänen kunniaxensa, että te nuorten miesten pahat tawat hämmendäisitte, ja säädyllisen elämän waikuttajat olisitte.

Koska sinä, minun ihana lapseni, kerran Sulhaisen itselles walita aiwot, katso jos hänen tapansa nuhdettomat owat. Jos hän rakastaa wiinaa, niin karkoita pois händä tyköäs, ja ylönkatso hänen suloiset sanansa: ne owat niinkuin kärmeen puhe Ewalle Paradiisisä.

Se ylkä, joka wiinalda haisee, kuin hän sinun tykös tulee, hän haawoittaa sinun, kuin hän waimoxensa sinun saapi, ja monda kyynelettä pitää sinun wuodattaman hänen tähtensä. Satakertaa parembi, että sinä hänestä eriät, niin kauwan kuin wielä aika on. Walitse itselles sydämmes ystäwä, jonga elämä on raitis, joka juomarein joukosa ej wiiwy, ja jonga terwes weri punoittaa hänen poskisansa. Muutoin ole naimatoin kaikkena ikänäs; ja totisesti paljota onnellisembi sinä olet, kuin jos juomarin miehen kans itses yhdistät.

Jos minun ihanaiseni, te näin mieltyneet olette, ja jos niinmuodoin welwollisella ylönkatseella eroitatte pois kanssakäymisestänne ne nuoret miehet, jotka te tiedätte juopumusta harjoittawan, mutta sitä wastaan ystäwydellänne kunnioitatte hywäntapaisia nuorukaisia, alati muistain sitä häweliäisyyttä, kuin on teidän kunnianne ja totinen kaunistuxenne; niin pitä se toiwo perustetuxi löyttämän, että myöskin Teidän apunne on waikuttawainen ollut siihen siunattuun asiaan, että ilkiwallaisus wiinan juomisesa wähitellen katoo, ja säädyllinen elämä kukoistaman rupee."

- kirjasesta Tarpeellinen Sana Tarpeellisesa Asiasa eli Waroitus Juopumusta wastaan, painettu Turussa 1821